Schoolkosten

WIS Collect

Op alle locaties van het Atlas College worden de ouderbijdragen en overige schoolkosten via het programma WIS Collect  gefactureerd. Ouders/ verzorgers ontvangen hiertoe vanuit WIS Collect een e-mail van de school. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de betreffende factuur betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar worden de leermiddelen door de overheid betaald. Hiernaast zijn er enkele bijkomende kosten waarvoor de school geen vergoeding van het Rijk krijgt en waarvoor wij de ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de afdeling en het jaar waarin uw zoon of dochter zit.

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is als volgt samengesteld:

Kluishuur

Voor alle leerlingen is er een kluisje beschikbaar. Voor gebruik is een leerlingpas nodig, die door ons wordt verstrekt.

Bijdrage ouderraad

De bijdrage ouderraad is een vergoeding voor de kosten van diverse activiteiten die in de loop van het schooljaar door de school ten behoeve van de leerlingen worden georganiseerd. De ouderraad beslist over de besteding van dit geld. Zo kan de ouderraad besluiten dat dit geld wordt gebruikt om de volgende activiteiten mee te financieren: uitstapje eerste-, tweede- en derdejaarsleerlingen van een dag, sint- en kerstviering, introductie en diplomering en jaarboek. De volledige regeling ouderbijdrage vindt u in de schoolgids.

Werkweek

De leerlingen van de derde klassen gaan op werkweek. De totale kosten van € 240 worden gespreid over de eerste drie leerjaren.

Chromebooks

Alle leerlingen krijgen een Chromebook van school te leen. De leerlingen mogen de Chromebooks meenemen naar huis. Voor de Chromebooks is een verzekering afgesloten, die wordt betaald door de ouder(s)/verzorger(s). De verzekeringsvoorwaarden vindt u op de website van de school.

U betaalt € 20 per schooljaar verzekering. Daarvoor kan het Chromebook één keer per schooljaar bij schade (bij normaal gebruik) worden gerepareerd.  Wanneer er in dat schooljaar van een tweede schade sprake is, dan komt het herstel geheel voor rekening van de ouders/verzorgers.

VCA

Het is de bedoeling dat in leerjaar 2020-2021 alle leerlingen van de afdelingen PIE en BWI uit het derde leerjaar hun VCA-diploma (de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) halen. Het VCA is geen onderdeel van het reguliere curriculum, maar van grote toegevoegde waarde in verband met stages, vervolgopleiding en werk. Het VCA kost eenmalig € 89,-. Dit is inclusief examen en pasje. Als een leerling zakt, kan hij herexamen doen voor € 40,-. Hier ontvangt u een aparte factuur voor.

Tegemoetkoming

Meer informatie over een eventuele tegemoetkoming in de studiekosten vindt u op de site van de informatiebeheergroep: www.ib-groep.nl.